Vuokraehdot

1. Vuokra- ja säilytyskohteen kunto

Vuokralainen on todennut vuokrauskohteen laitteineen olevan siinä kunnossa, kuin paikalliset olosuhteet ja kiinteistön ikä huomioiden voi kohtuudella vaatia ja hyväksyy sen siinä kunnossa kuin se nyt on.

2. Vuokrakohteen kunnossapito ja korjausvastuu

Vuokralainen on velvollinen hoitamaan vuokraus-kohdetta huolellisesti. Vuokralainen vastaa hallinnassaan olevan kaluston ja laitteiden (mm valaisimien ja lamppujen) korjauksista ja muutos-töistä.
Vuokrasuhteen päättyessä vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan tyhjentämään ja siivoamaan vuokra-tilan sekä poistamaan kaikki mainostaulut, teippaukset yms.
Vuokralainen on vuokrasuhteen päättyessä velvollinen palauttamaan kaikki kohteen avaimet yms. Ellei näin tapahdu, vuokranantaja voi uusia tai sarjoittaa lukitusjärjestelmän vuokralaisen kustannuksella.

3. Vuokralaisen kustannusvastuu

Vuokralainen vastaa tilojensa siivouksesta. Vuokralainen vastaa kaikenlaisista tuottamistaan jätteistä ja niiden asianmukaisesta käsittelystä sekä vie ne itse kiinteistö-yhtiön osoittamiin jäteastioihin. Ongelmajätteistä ja niiden asianmukaisesta käsittelystä vastaa vuokralainen omalla kustannuksellaan.

4. Muutos ja parannustyöt

Vuokralainen ei saa ilman lupaa tehdä muutostöitä. Vuokrasuhteen päättyessä jäävät, vuokranantajan niin halutessa, muutostyöt ilman eri korvausta vuokrakohteeseen. Vuokranantajan niin halutessa vuokralainen on velvollinen purkamaan tekemänsä muutostyöt ja saattamaan vuokratilan alkuperäiseen asuunsa. Vuokralaisella ei ole mitään oikeutta saada korvausta tekemistään muutos- tai parannustöistä.

5. Vakuuttaminen

Vuokralaisen tulee ottaa omalla kustannuksellaan tarpeelliseksi katsomansa vakuutukset irtaimistonsa ja toimintansa vahinkojen varalle sekä toimintansa keskeytyksen vuoksi. Vuokranantajan kiinteistö-vakuutus ei korvaa näitä asioita. On suositeltava, että vuokralainen hankkii paloturvallisuuden vuoksi tarvittavat palovaroittimet ja vastaa niiden toiminnasta. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä ja käytössä on noudatettava paloturvallisuusmääräyksiä.

6. Vuokraoikeuden siirto ja alivuokraus

Vuokralainen ei saa siirtää vuokraoikeutta toiselle tai luovuttaa vuokrakohdetta tai sen osan hallintaa toiselle eikä ottaa alivuokralaista ilman lupaa vuokranantajalta. laatuista vakuutta. Jos vuokralainen jättää maksamatta erääntyneen vuokran, viivästyskoron tai jättää täyttämättä jonkin muun sopimuksessa mainitun velvoitteen, vuokranantajalla on oikeus realisoida vakuus vakuudenantajaa kuulematta.

7. Ympäristövastuut

Vuokralainen vakuutta, että vuokralaisen toiminta on vuokrauskohteessa Suomen voimassaolevien ympäristölakien mukaista, ja että vuokralaisella on toimintaansa varten tarvittavat viranomaisluvat. Vuokralainen sitoutuu ilmoittamaan vuokranantajalle mahdollisista vahingoista välittömästi. Mikäli vuokralaisen toiminnasta aiheutuu vahinkoa vuokranantajalle tai vuokranantaja joutuu korvaus-velvolliseksi, vuokralaisen antama vakuus on käytettävissä sen aiheuttamien ympäristövelvoitteiden hoitoon.

8. Yhteiset tila

Ovien ja porttien ollessa lukittuina on varmistuttava, että ne lukkiutuvat uudestaan niissä kuljettaessa. Yhteisissä tiloissa on oleskeltava muita häiritsemättä ja niissä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.

9. Muut ehdot

  • Vuokralainen ei saa käyttää muita kuin vuokraamiaan tiloja tavaroiden ja tarvikkeiden varastointiin ja säilytykseen.
  • Alkoholin käyttö on kielletty vuokrakohteissa.
  • Mikäli vuokralainen ei noudata yleisiä vuokraehtoja vuokrasopimus voidaan purkaa toisen kirjallisen varoituskerran jälkeen.

10. Sopimuksen ensimmäinen irtisanomispäivä

Osapuolet ovat sopineet sopimuksen ensimmäiseksi irtisanomispäiväksi xx.xx.201x, mikäli tätä ehtoa ei noudateta osapuolet ovat sopineet rikkomisen varalta sopimussakon YYY€.